Computer Lab Schedule

 

Computer Lab Schedule

 

August

15-19

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

  Goff       Goff Goff  

Thursday

  Goff       Goff Goff  

Friday

               

 

August

22-26

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Goff       Goff Goff  

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

Schlinker Schlinker Schlinker   Schlinker   Schlinker Schlinker

Friday

               

 

Aug/Sept

29-2

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

               

 

September

6-9

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Labor Day              

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

               

 

September

12-16

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

  Goff       Goff Goff  

Wednesday

  Goff       Goff Goff  

Thursday

  Goff       Goff Goff  

Friday

               

 

September

19-23

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

               

 

September

26-30

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

               

 

October

3-7

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins     Elkins   Elkins Elkins

 

October

10-14

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

R. Schlinker R. Schlinker R. Schlinker       R. Schlinker R. Schlinker

Thursday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Friday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

 

October

17-21

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Schlinker Schlinker Schlinker   Schlinker   Schlinker Schlinker

Tuesday

Elkins Elkins     Elkins   Elkins Elkins

Wednesday

Pierce Pierce Pierce     Pierce   Pierce

Thursday

Elkins Elkins     Elkins   Elkins Elkins

Friday

Kimes Kimes Kimes   Kimes Kimes    

 

October

24-28

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Tuesday

  Davis Davis     Davis Davis Davis

Wednesday

Pierce Pierce Pierce     Pierce Pierce Pierce

Thursday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

November

31-4

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Tatum       Storing Storing Storing

Tuesday

          Storing Storing Storing

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

          Storing Storing Storing

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

November

7-11

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Tuesday

Pierce   Pierce         Pierce

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

November

14-18

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce   Pierce         Pierce

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

November

21-22

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

          Kimes    

Tuesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Wednesday

Thanksgiving              

Thursday

Thanksgiving              

Friday

Thanksgiving              

 

Nov/Dec

28-2

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Tuesday

Pierce Pierce Pierce     Pierce   Pierce

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Pierce Pierce Pierce     Pierce   Pierce

Friday

Fennell Fennell         Fennell Fennell

 

December

5-9

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Pierce   Pierce         Pierce

Tuesday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

December

12-16

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

    Loyd          

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Pierce   Pierce         Pierce

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

December

19-21

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

               

 

January

5-6

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Christmas Break              

Tuesday

Christmas Break              

Wednesday

Christmas Break              

Thursday

               

Friday

               

 

January

9-13

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce IT Pierce IT Pierce IT     Pierce IT   Pierce IT

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Friday

  Davis Davis     Davis Davis Davis

 

January

16-20

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Tuesday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

January

23-27

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

 

Jan/Feb

30-3

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Elkins Elkins Elkins   Elkins   Elkins Elkins

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Friday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

 

February

6-10

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

               

 

February

13-16

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Tatum     Tatum Tatum Tatum Tatum

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Winter Break              

 

February

21-24

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Winter Break              

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday

               

 

February

27-3

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

               

 

March

6-10

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Elkins IT Elkins IT     Elkins IT   Elkins IT Elkins IT

Friday

               

 

March

13-17

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Laina Holt Laina Holt Laina Holt Laina Holt        

Tuesday

Pierce IT Pierce IT Pierce IT     Pierce IT   Pierce IT

Wednesday

 

Davis IT

Davis IT

    Davis IT Davis IT Davis IT

Thursday

               

Friday

               

 

March 

27-31

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

  Goff       Goff Goff  

Tuesday

  Goff       Goff Goff  

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

               

 

April

3-7

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Tuesday

  Davis Davis     Davis Davis Davis

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

  Davis Davis     Davis Davis Davis

Friday

               

 

April

10-13

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Tuesday

               

Wednesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

Thursday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

Friday

Good Friday              

 

April

17-21

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Tuesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

Wednesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

Thursday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

Friday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire

 

April

24-29

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Tuesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Wednesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Thursday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Friday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

 

May

1-5

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Tuesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Pierce MM   Pierce MM         Pierce MM

Friday

               

 

May

8-12

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

 

             

Tuesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire        

Wednesday

ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire ACT Aspire     Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

               

Friday

Ro. Schlinker

Ro. Schlinker Ro. Schlinker     Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker

 

May

15-19

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

Schlinker Schlinker SchlinkerSchlinke   Schlinker   Schlinker Schlinker

Wednesday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Thursday

Ro. Schlinker Ro. Schlinker Ro. Schlinker       Ro. Schlinker Ro. Schlinker

Friday

               

 

May

22-26

1st period

2nd period

3rd period

4th Gold

Purple Lunch

4th Purple

Gold Lunch

5th period

6th period

7th period

Monday

               

Tuesday

               

Wednesday

               

Thursday

               

Friday